Realizácia ochrany väčšiny objektov  objednávateľov vychádza z požiadavky zabezpečiť objekt tak aby,  majetok a osoby v ňom boli chránené proti protiprávnym javom z vonku a vnútra v plnom rozsahu. Nevyhnutným predpokladom pre splnenie tejto úlohy je vytvorenie takého systému technických, organizačných, personálnych a iných opatrení pomocou ktorých bude možné majetok zabezpečiť takým spôsobom aby objednávateľ služieb mohol nerušeným spôsobom realizovať svoje podnikateľské zámery, aby jeho majetok bol zabezpečený  a v jeho spoločnosti vládla v tomto smere kľudná atmosféra.

K splneniu týchto úloh je nevyhnutné:

  1. spoznať predovšetkým východiskový stav zabezpečenia ochrany Vášho majetku.
  2. poznať jestvujúce opatrenia na jeho ochranu a systém ochrany objektu.
  3. vyhodnotiť jestvujúci systém a navrhnúť komplexný systém ochrany Vášho majetku

Následným krokom je vyhodnotenie jestvujúceho systému a navrhnutie takého systému , ktorý by dobré prvky Vášho systému uchoval a vniesol do neho prvky nové s cieľom poskytovať služby na vyššej úrovni pomocou a prostredníctvom nových technických prvkov a systémov, s cieľom vytvorenia komplexného systému ochrany Vášho objektu.

V prevažnej väčšine objektov vytváranie systému ochrany je realizované v jednotlivých etapách a to  postupným prijímaním personálnych a organizačných  opatrení a vnášaním technických prvkov. Tým sa úroveň ochrany neustále zvyšuje a v dohodnutom časovom horizonte bude vybudovaný ucelený systém ochrany.

Nevyhnutným predpokladom vybudovania systému ochrany  a jeho fungovania je participácia  objednávateľa  s dodávateľom služieb. Táto musí byť veľmi úzka najmä pri špecifikovaní požiadaviek, zhodnocovaní projektu ochrany,  posudzovaní kvality a kvantity navrhovaných opatrení ako aj možnosti a vhodnosti  inštalovaných technických prvkov a to aj k prípadnej kompatibilite so systémami dodávateľa. 

Realizácia celého systému je závislá aj od pevnosti zmluvných vzťahov a konkretizácie vzájomných záruk pri jeho realizácii. Systém záruk je nevyhnutný z titulu nemalej finančnej náročnosti celého projektu, ale aj z hľadiska časovej náročnosti, náročnosti na jeho odborné prevedenie ako samotné zavedenie projektu do chodu.

Rozhodne na vyššiu úroveň bude potrebné povýšiť aj prácu samotných pracovníkov bezpečnostnej služby a to ako vo vzťahu k obsluhe inštalovanej techniky, ale aj úrovni a spôsobu komunikácie a realizácie výkonu služby. Realizácia projektu  predpokladá príslušné odborné zdokonaľovania,  školenia  a kurzy pre príslušných bezpečnostných pracovníkov.

Nami navrhovaný projekt ochrany objektu zabezpečuje celý objekt, majetok a osoby nepretržite počas celých 24 hodín a celého trvania zmluvy.

Náš navrhovaný systém ochrany objektu spĺňa kritéria európskeho štandardu poskytovania služieb v oblasti ochrany majetku a osôb. Systém zabezpečuje ochranu pred narušením z vnútra a z vonka pomocou techniky, monitorovaním stavu ochrany archiváciou údajov, výkonom priamej činnosti pracovníkov na pevných stanoviskách, výkonom obchôdzkovej činnosti za posilnenia o služobných psov.

Z uvedeného je zrejmé, že sa jedná o komplexný systém ochrany so všetkými jeho atribútmi.

Vytvorenie tohto systému ochrany objektu predpokladá zavedenie a zosúladenie nasledovných  opatrení

a/ organizačných

b/ personálnych 

c/ technických

 

s cieľom kvalitnej ochrany osôb a majetku objednávateľa.

a/ Organizačné opatrenia

Hlavným v organizačných opatreniach je prehodnotenie a vylepšenie súčasného systému organizácie práce a to najprv na uzlových miestach objektu ktorými sú vstup a výstup osôb, dopravných prostriedkov a materiálu. Cieľom prehodnotenia  je zistiť skutočný stav organizačných opatrení ich účinnosť v smere k zamedzeniu neoprávneného a nepovoleného  pohybu osôb a materiálu či už v smere do objektu alebo z neho von. Následne je nutné prijatie takých opatrení pomocou ktorých sa dosiahne taký stav, že do objektu nebude možné vniesť látky alebo veci, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť chráneného objektu.

 Predpokladom jeho fungovania je denné vedenie presných evidencií súkromnej bezpečnostnej služby o pohybe osôb a materiálu. 

Evidencie sa v rámci spoločnosti archivujú na dobu 5 rokov a počas celého tohoto obdobia je možné na základe nich sa vrátiť k skutočnostiam predchádzajúceho obdobia a verifikovať správnosť postupu vlastných ale aj bezpečnostných pracovníkov pri vstupe a výstupe osôb, dovoze a vývoze materiálu. Evidencie  taktiež poskytujú možnosť vytvoriť si celkový obraz o pohybe osôb a vecí v rámci daného objektu. 

Ďalším z dôvodov  vedenia presných evidencií je generálna prevencia voči tým , ktorý by chceli nejaký tovar, súčiastky alebo veci vyvážať bez príslušného povolenia.

Nevyhnutnosťou organizačných opatrení je aj potreba  aktuálneho stavu a zoznamu zamestnancov objednávateľa resp. pracovníkov tohoto pracoviska a jeho aktualizácia k možnosti vstupu do objektu.

 Taktiež je žiadúce rozhodnúť o možnosti a podmienkach vstupu motorových vozidiel do objektu a rozhodnúť o režime vstupu ostatných osôb. 

            Pre každý z nami chránených objektov spracovávame smernicu pre výkon strážnej služby,  v ktorých sú v konkrétnej rovine vyjadrené požiadavky objednávateľa služieb ako aj naše požiadavky na výkon bezpečnostných pracovníkov. Sú v nich stanovené konkrétne úlohy pre jednotlivé strážne stanoviská a konkrétnych pracovníkov. Oprávnenia v nich obsiahnuté sú v súlade so zákonom o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a ostatnými právnymi normami. Vzhľadom k tomu, že sa tieto dotýkajú aj pracovníkov objednávateľa služieb tak sú s nim prejednávané a následne aj ich účinnosť je podmienená odsúhlasením objednávateľa služieb.

            Nevyhnutným predpokladom realizácie a dokumentovania protiprávnych javov vo vzťahu k chránenému objektu je vybudovanie spolupráce s miestne príslušným oddelením policajného zboru. Spolupráca s policajným zborom je pre zvládnutie mimoriadnych situácií nevyhnutná.

Rozsah spolupráce, oznamovacia povinnosť v smere k protiprávnym javom sú len v medziach dohôd s objednávateľom služieb.

            b/ personálne opatrenia 

            Sú predovšetkým opatreniami nás ako dodávateľov služieb a spočívajú vo výbere a odbornom zdokonaľovaní  našich pracovníkov a personálnej práci s pracovníkmi.

            Vo vzťahu k týmto  objektom bude náš výber zameraný na pracovníkov, ktorí budú spĺňať kritéria stanovené zákonom č. 473/2005 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách a Vaše požiadavky stanovené zmluvou.

            Výber  pracovníkov je závislý od charakteru činností pracovníkov strážnej služby. Tomu sú podriadené kritéria pre výber pracovníkov na objekt / vo vzťahu k odborným predpokladom, fyzickým, nutnosti zbrojného preukazu , potrebe  služobného psa k výkonu služby.

            Následne po vykonanom výbere a základnom preškolení, je žiadúce vykonať ďalšie odborné školenia pracovníkov v súvislosti so špecializáciou výkonu prác na danom objekte.

            V súvislosti s každým pracoviskom je to vyškolenie príslušných riadiacich pracovníkov a to nielen z oblastí výkonu služby ale už aj riadenia a kontroly výkonu služby. 

            Naša spoločnosť sa nevyhýba aj prezamestnaniu terajších zamestnancov ochrany objektu, za predpokladu, že títo spĺňajú podmienky stanovené zákonom č.473/2005 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných  služieb, ich terajší zamestnávateľ s rozviazaním pracovného pomeru bude súhlasiť a objednávateľ služieb nemá voči niektorému z nich výhrady.

            Ďalším predpokladom ich zamestnania je to, že títo pracovníci musia spĺňať kritéria nami stanovené pre výkon danej služby a obstáť v previerkach ktoré naša spoločnosť vo vzťahu k svojim pracovníkom vykonáva.

            Rozsahu a kvalite služieb je úmerný rozsah, kvalita, stupne školení a odborné zdokonaľovanie našich pracovníkov.

c/ Technické opatrenia

            V závislosti od charakteru objektu, jeho polohy, rozlohy, predmetu podnikania a hlavne od požiadaviek objednávateľa služieb navrhujeme a realizujeme technickú časť projektu ochrany.

            Predovšetkým požiadavky objednávateľa majú vplyv na počet a druh inštalovanej techniky. Techniku sme schopný inštalovať sami, alebo prostredníctvom našich zmluvných partnerov. Množstvo a nákladnosť inštalovanej techniky závisí aj od pevnosti zmluvných vzťahov a zmluvných podmienok.

Technické zabezpečenie objektov realizujeme rôznymi elektronickými  zabezpečovacími systémami. Systémy sú rôznych úrovní od signalizačných cez monitorovacie, schopné snímať záujmové časti objektu a miesta  obrazom aj slovom a v konečnom dôsledku tieto zariadenia celú činnosť aj archivujú. Prenos informácií je možný rádiovými spojením alebo  spojením po pevných linkách.

            V technickej ochrane sú obsiahnuté prvky zabezpečovacieho systému vo vzťahu k úrovni ochrany a to napojením dôležitých častí objektu prostredníctvom elektronických zabezpečovacích systémov.  Inštalácia technických zariadení zvyšuje úroveň ochrany objektu, znižuje možnosť negatívneho pôsobenia ľudského faktoru, znižuje početný stav pracovníkov a tým aj celkovú nákladovosť na ochranu majetku.

            Nevyhnutnosťou pre fungovanie systému je rádiové spojenie. Predpokladáme jeho zavedenie na každej úrovni.

            Do systému technických opatrení je potrebné zahrnúť aj nutné telefónne spojenie bezpečnostného pracovníka s operačným strediskom spoločnosti a s možným spojením pre prípady tiesňového volania.

Spoločnosť predpokladá zavedenie ďalších technických prvkov do systému ochrany . Cieľom ich zavedenia je zvýšenie účinnosti ochrany majetku spoločnosti a objektu ako celku. Ich budovanie predpokladáme vo viacerých etapách s konečným cieľom vytvorenia komplexného technického systému ochrany objektov objednávateľa.