Program Kvality

Úroveň nami poskytovaných služieb je prioritne založená na odbornej spôsobilosti a schopnosti bezpečnostných pracovníkov vykonávať strážnu službu pričom kvalita výkonu je materiálne zabezpečovaná vhodnou výzbrojou a výstrojov.

Výzbroj a výstroj sa určuje na základe povahy výkonu bezpečnostnej služby so zohľadnením polohy, rozlohy a dôležitosti chráneného objektu. Základnú výzbroj bezpečnostných pracovníkov tvorí tomfa, slzný plyn, putá a opasok. Podľa požiadaviek na ochranu sú naši pracovníci vybavený krátkou guľovou zbraňou, el. paralizátorom a pod. Zárukou kvality je aj zavádzanie nových technických prostriedkov do služobnej činnosti, prenosy takto získaných informácií po vybudovaných sieťach a následne ich sústredenie v riadiacom centre a prijímanie adekvátnych opatrení na vzniklé situácie.