Činnosť motorizovanej hliadky

Je prvkom systému fyzickej ochrany a z hľadiska obsahu plní aj všetky tie funkcie, ktoré plní pešia hliadka. Jej výhodou je vyššia mobilnosť možnosť zrýchleného presunu z miesta na miesto a je využiteľná hlavne pri rozsiahlejších objektoch. Naša služba využíva činnosť motorizovanej hliadky buď ako činnosť samostatnú hliadkovú tak aj ako činnosť využívanú spolu s obchádzkovou a ju v niektorých oblastiach doplňujúcu. Pri rozsiahlejších objektoch je využívaný aj systém tzv. kontrolných bodov a miest na ktorých sa vozidlo odstaví a obhliadku alebo kontrolu často objektu vykoná hliadka peším spôsobom, alebo na určitom vhodnom mieste činnosť, stav ochrany z miesta pozoruje. Jej využitím  sa zvyšuje úroveň fyzickej ochrany objektu ale hlavne sa zvyšuje akcieschopnosť bezpečnostnej služby na danom objekte. Jej činnosť je vykonávaná po plánovaných trasách v určených časových intervaloch s určením kontrolnej činnosti a konkrétnych úloh.