Fyzická ochrana predstavuje systém opatrení administratívno-právnych, organizačných, technických ako aj spôsob a formy výkonu služby.

 V závislosti od charakteru objektu  a Vašich požiadaviek navrhneme príslušný systém ochrany objektu, od klasického systému s prevažným zastúpením ľudského činiteľa až po systémy v ktorých sú prevažne zastúpené technické systémy ochrany a umožňujú neustály monitoring ochrany a aj archiváciu stavu ochrany a vykonaných činností na objektoch.

Návrh organizačných opatrení je obsiahnutý v smernici pre výkon strážnej služby a v príkaznom liste,  alebo inom Vašom organizačnom opatrení na strane druhej ktorým zaväzujete Vy Vašich zamestnancov k rešpektovaniu týchto opatrení. Všetky nami zavádzané opatrenia sú v zmysle zákona č.473/2005 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách a v súlade s ostatnými právnymi normami.

Bezpečnostná služba zabezpečí dôslednú realizáciu týchto opatrení a ich porušenie sa bude premietať do prijímaných opatrení vo vzťahu k vlastným bezpečnostným pracovníkom a pravidelný prenos informácií o Vašich zamestnancoch a cudzích subjektoch k určeným Vašim pracovníkom za účelom prijímania opatrení z Vašej strany. Ich realizácia je za predpokladu účinnej spolupráce s objednávateľom služieb.

Pri zabezpečovaní objektov využívame nasledovné spôsoby činností pracovníkov :

a/     na pevných stanoviskách

b/    obchôdzkovú činnosť

c/    činnosť motorizovanej hliadky

d/    činnosť s využitím jazdeckých koní

a.) Činnosť na pevných stanoviskách

Vychádza z potreby vytvorenia pevných bodov na dôležitých častiach objektu tak aby mal z týchto miest bezpečnostný pracovník rozhľad, eventuálne aby  mohol vykonávať činnosť ku ktorej je v zmysle zákona oprávnený a v zmysle zmluvy a smernice pre výkon strážnej služby povinný.

Je potrebné nevrhnúť ďalšie pevné stanoviská a to hlavné riadiace stanovisko je vytvorené na hlavnom vstupe a výstupe do objektu, ďalšie stanoviska budú navrhované podľa potreby po dôkladnej obhliadke objektu. Určí sa aj počet stanovísk podľa náročnosti požiadaviek objednávateľa služieb. Prvé stanovisko bude obsadené neustále, ostatné stanoviská budú obsadzované nepravidelne. Počet pracovníkov na týchto stanoviskách je závislý od dĺžky pracovnej doby, frekvencie pohybu ako aj množstva a druhu práce, ktorú má pracovník vykonávať, ako aj v závislosti od požiadavky výkonu obchôdzkovej činnosti zo strany bezpečnostných pracovníkov.

           Činnosť pracovníkov na jednotlivých stanoviskách môže suplovať príslušná monitorovacia a dokumentačná technika. V prípade využitia techniky a jej inštalácie doporučujeme na niektorom z pevných stanovísk vytvoriť riadiace centrum (napr. na stanovisku č.1).

 

b.) Systém obchádzkovej činnosti

          Tento systém je ťažiskovým a hlavným z hľadiska zabezpečenia fyzickej ochrany objektu a jeho jednotlivých častí. Jeho cieľom je obsiahnuť výkonom obchádzkovej činnosti a vizuálnou kontrolou tie časti v objekte, na ktoré bezpečnostný pracovník nemá výhľad zo strážneho stanoviska, a ktorých ochrana z hľadiska chodu závodu je dôležitá. 

            Výkonom obchádzkovej činnosti bude vykonávaná kontrola neporušenosti oplotenia objektov, pohybu osôb v jednotlivých častiach objektu ako aj monitorovanie pohybu osôb v blízkosti objektu a táto činnosť bude vykonávaná v rôznych časových intervaloch po rôznych trasách. Počas výkonu budú bezpečnostný pracovníci v neustálom spojení cestou rádiovej siete s v veliteľom zmeny, ich obchádzková činnosť resp. trasy sa budú vzájomne prekrývať, čím sa dosiahne zvýšenie účinnosti kontroly.

            Nami využívaný systém obsahuje v sebe aj vlastný systém kontroly výkonu pracovníkov, prostredníctvom technických zariadení – obchádzkového systému, ktorý pracuje na tom princípe, že na každom kontrolnom bode (objekte, budove) je umiestnené technické zariadenie, ktorého činnosť iniciuje bezpečnostný pracovník prostredníctvom vlastného čipu a tým je jeho príchod aj s časom zaznamenaný na dispečingu, kde sa táto činnosť prostredníctvom výpočtovej techniky vyhodnocuje.

Obchádzkové trasy navrhujeme realizovať v jednotlivých variantoch s tým, že každá trasa bude obsahovať potrebný počet kontrolných miest. Jednotlivé varianty sa budú líšiť poradím kontroly jednotlivých objektov, časom zahájenia výkonu činnosti, ako aj samotnou trasou, ktorú pracovník musí absolvovať. Je samozrejmé, že počas presunu medzi jednotlivými kontrolnými bodmi zameriava svoju pozornosť na plnenie úloh vyplývajúcich zo smernice pre výkon strážnej služby a úloh, ktoré mu boli uložené.

c. ) Činnosť motorizovanej hliadky

Je prvkom systému fyzickej ochrany a z hľadiska obsahu plní aj všetky tie funkcie, ktoré plní pešia hliadka. Jej výhodou je vyššia mobilnosť možnosť zrýchleného presunu z miesta na miesto a je využiteľná hlavne pri rozsiahlejších objektoch. Naša služba využíva činnosť motorizovanej hliadky  buď ako činnosť samostatnú hliadkovú tak aj ako činnosť využívanú spolu s obchôdzkovou a ju v niektorých oblastiach doplňujúcu. Pri rozsiahlejších objektoch je využívaný aj systém tzv. kontrolných bodov a miest na ktorých sa vozidlo odstaví a obhliadku alebo kontrolu časti objektu vykoná hliadka peším spôsobom, alebo na určitom vhodnom mieste činnosť, stav ochrany z miesta pozoruje. Jej využitím sa zvyšuje úroveň fyzickej ochrany objektu ale hlavne sa zvyšuje akcieschopnosť bezpečnostnej služby na danom objekte. Jej činnosť je vykonávaná po plánovaných trasách v určených časových intervaloch s určením kontrolnej činnosti a konkrétnych úloh.

Naša spoločnosť do tejto hliadky obsadzuje pracovníkov, ktorí sú schopní zároveň plniť aj iné úlohy napr. funkciu zásahovej jednotky v objekte. Hliadka je teda spôsobilá a schopná vykonať zásah v prípade narušenia objektu, alebo  výskytu mimoriadnych udalostí.  Systém ochrany pre jednotlivé objekty je možné realizovať aj cez elektronické zabezpečovacie systémy napojené na stredisko registrácie poplachov. Narušením elektronických zabezpečovacích systémov alebo použitím panikového tlačítka sa vyvoláva mimoriadna udalosť na stredisko registrácie poplachov kde je zvedený vývod týchto zariadení. Operátor strediska registrácie poplachov po prijatí mimoriadnej udalosti  vysiela na miesto určenia zásahovú jednotku, ktorá rieši danú situáciu.

Pracovníci motorizovanej hliadky – zásahovej jednotky sú okrem bežného výkonu hliadkovej činnosti školení ako špecializovaní pracovníci na ochranu osôb, zákrokovú činnosť, používanie vecných bezpečnostných prostriedkov rôzneho druhu, ako aj na prácu v kritických a sťažených podmienkach. Všetky tieto skutočnosti sú predpokladom úspešného zákroku v prípade výskytu mimoriadnych udalostí v ktorejkoľvek časti chráneného objektu.

            Hliadka okrem praktickej kontrolnej činnosti má obsiahnuté vo svojich úlohách aj operatívny výkon služby a získavanie informácií operatívneho charakteru potrebných k zabezpečeniu ochrany majetku a k činnosti bezpečnostnej služby.